xxxxxxxxxxx

Konkurs - regulamin

REGULAMIN Akcji Prosprzedażowej „Zrób zakupy odbierz prezent” w dniach 12.10.2018r. -31.01.2019r. w Centrum Handlowym GALERIA MM w Poznaniu


Definicje.
1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie, zwanego dalej „Regulaminem”, oznaczają: a) Wydarzenie – wydarzenie pod nazwą „Akcja prosprzedażowa - „Zrób zakupy odbierz prezent” organizowane w Centrum Handlowym GALERIA MM w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 24 w dniach 12.10.2018r. -31.01.2019r., przy czym ze względu na fakt, iż zrealizowanie nagród może nastąpić w terminie do dnia 31.01.2019 r., natomiast rozpatrywanie ewentualnych reklamacji może potrwać do 14.02. 2019 r. przyjmuje się, iż Wydarzenie trwa do dnia 28.02.2019r.
b) Organizator – Galeria MM SPV sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, KRS 0000289836 (akta przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), REGON: 300655140, NIP: 7781449039, o kapitale zakładowym w wysokości 63 683 000,00 PLN
c) Właściciel Centrum – oznacza Organizatora
d) CH GALERIA MM – nieruchomość oznaczona znakiem towarowym „GALERIA MM” zlokalizowana w Poznaniu pod pocztowym numerem adresowym 61-805, przy ul. Św.Marcin 24, będąca własnością Organizatora
e) Biuro Administracji CH GALERII MM- siedziba administracji CH GALERII MM zlokalizowana w Poznaniu pod pocztowym numerem adresowym 61-805, przy ul. Św.Marcin 24 poziom3
f) Lokal – lokal użytkowy znajdujący się na terenie CH GALERIA MM, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność handlową lub usługową na podstawie umowy najmu z Właścicielem Centrum,
g) Paragon – paragon fiskalny, faktura VAT lub rachunek wystawiony z tytułu sprzedaży dokonanej w Lokalu w czasie trwania Wydarzenia,
h) Stoisko – punkt wydawania nagród(recepcja na poziomie 0), który będzie się mieścił w CH GALERIA MM i będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30- 16:30.


Czas i miejsce Wydarzenia.

2. Wydarzenie odbywa się od dnia 12.10.2018r. do dnia 31.02.2019 r. (dalej odpowiednio „Czas Akcji”) z zastrzeżeniem, iż Czas Akcji może ulec zmianie wskutek wyczerpania się zapasu nagród.


3. Wydarzenie jest przeprowadzane na terenie CH GALERIA MM. Uczestnik Wydarzenia.


4. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest nieodpłatne i dobrowolne.


5. Uczestnikiem sprzedaży premiowej, o której mowa w ust. 1 lit. a może być wyłącznie osoba fizyczna, która w dniu Wydarzenia spełnia łącznie poniższe warunki (dalej odpowiednio „Uczestnik Wydarzenia”):

a) ukończyła 18 rok życia,
b) posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.),
d) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, Administratora, Właściciela Centrum lub innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w organizację i przeprowadzanie Wydarzenia, jak również przedsiębiorcy prowadzącego działalność w Lokalu.


6. Uczestnik przystępując do Wydarzenia powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Wydarzeniu oraz akceptuje treść Regulaminu.

Zasady sprzedaży premiowej.

7. Warunkiem udziału w Wydarzeniu, jest dokonanie w okresie trwania Wydarzenia- zakupów za minimum:
100 zł – uprawniającym do otrzymania nagrody w postaci torby(700 szt.),
300 zł – uprawniającym do otrzymania nagrody w postaci worko-plecaka(250 szt.),
500 zł – uprawniającym do otrzymania nagrody w postaci parasola(180 szt.)
w lokalach CH GALERIA MM, biorących udział w Wydarzeniu (wykaz lokali stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz posiadanie paragonów albo faktur VAT potwierdzających fakt dokonania zakupów za określoną kwotę, przy czym uzyskanie danego pułapu zakupów (100 zł, 300 zł, 500 zł) może być wykazane na minimum dwóch paragonach/fakturach. Zakupy muszą być realizowane w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego).

8. Poprzez paragony bądź faktury VAT, o których mowa w ust. 7 rozumie się minimum 2 paragony bądź faktury o łącznej wartości odpowiednio: 100 zł, 300 zł oraz 500 zł z czym wiąże się prawo do otrzymania określonej nagrody wymienionej w ust. 7, które będą stanowić dowód zakupów dowolnych produktów bądź usług realizowanych w Lokalach biorących udział w Wydarzeniu z wyjątkiem artykułów alkoholowych (w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), wyrobów alkoholowych, leków. Dowody zakupu z wyżej wymienionymi produktami będą w całości odrzucane.

9. Uczestnik, który przedstawi na Stoisku dowody zakupów spełniające warunki określone w ust. 7 i 8 powyżej otrzyma określone nagrody, z zastrzeżeniem, iż Czas Akcji nie ulegnie zmianie wskutek okoliczności określonych w ust.2.

10. W przypadku wydania wszystkich nagród przed planowanym terminem zakończenia Wydarzenia, kolejne nagrody nie będą wydawane.

11. Każdy Uczestnik może odebrać maksymalnie trzy różne nagrody.

12. Warunkiem odebrania nagrody jest spełnienie przez Uczestnika wszystkich poniższych warunków:
a) dokonanie transakcji zakupów oraz posiadanie paragonów albo faktur stosownie do ust 8.
b) rejestracji dowodów zakupu (każdego z innego Lokalu) na Stoisku wraz z podaniem niezbędnych danych:
• Imienia i nazwiska, daty urodzenia,
• Adresu e-mail lub numeru telefonu
• Złożenia podpisu na załączniku nr 2 w zakresie zgody na przekazanie danych osobowych Organizatorowi.

13. Dowody zakupu winny być czytelne, nieuszkodzone i złożone w oryginale.

14. Organizator w odpowiedni sposób ostempluje złożone dowody zakupów, przy czym zastrzega sobie jednocześnie prawo do weryfikacji wszystkich dowodów zakupu.
Postanowienia końcowe.

15. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu w terminie do dnia 14.02.2019r. r.

16. Reklamacja powinna zawierać a) imię i nazwisko Uczestnika, b) adres poczty elektronicznej Uczestnika lub jego adres zamieszkania lub telefon kontaktowy, c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację, d) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Rozpatrzenie reklamacji jest uzależnione od podania informacji i wyrażenia zgód, o których mowa powyżej.

17. Reklamacje dotyczące Wydarzenia mogą być zgłaszane: a) na adres poczty elektronicznej info@galeriamm.poznan.pl b) pisemnie na adres siedziby Organizatora w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 16:00.

18. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 3 dni od daty jej otrzymania. Uczestnik jest informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego odpowiednio drogą, którą reklamacja została złożona.

19. Regulamin dostępny będzie: a) w Czasie Akcji na Stoisku, b)w Biurze Administracji CH GALERIA MM w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 16:00, c) w sieci Internet pod adresem elektronicznym www.galeriamm.poznan.pl .

20. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 12.10.2018 r.

Lista sklepów biorących udział w Wydarzeniu.
• 31. Lidl
• 32. Pepco
• 38. Rogaliki Staromiejskie
• 41. Kik
• 42.SuperCar Myjnia
• 011. Hebe
• 012. Teletorium
• 013. Eurocafe
• 014. Eurosalon
• 015. Czas na herbatę
• 016. Psia Kość- sklep zoologiczny
• 017. TravelStore- Biuro Podróży
• 019. Mount Blanc
• 020. Świat Książki
• 021. Starbucks
• 022. Naturhouse
• 023. FreeSmoking
• 024. Onyx Gold
• 025. Medar Optyk
• 026. Level X Team
• 027. Activus
• 101. Pierre Cardin
• 102. VIVE
• 103. Calzado - Sklep obuwniczy
• 105. Lee Cooper - Mustang - Rifle
• 107. TOY Planet
• 108. Ezuri / Senso
• 109. Kastor
• 110. Grey Wolf
• 111. Ania - zakład krawiecki
• 112. Esotiq
• 201. Fitness Point
• 204. Salsa Siempre
• 209. Gabinet Ingenium - Skin & Waxing Expert
• 300. Klub Kosmos
• 302. MK Bowling
• 304. Asian WOK
• 312. Labija - Restauracja


Załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 12.10.2018 r.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w Akcji prosprzedażowej prowadzonej przez Galerię MM SPV Sp. zo.o.
ZGODA BRAK ZGODY

2. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną związanych z moim uczestnictwem w Akcji prosprzedażowej prowadzonej przez Galerię MM SPV Sp. z o.o.
ZGODA BRAK ZGODY

3. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu subskrypcji newslettera Galerii MM SPV Sp. z o.o.
ZGODA BRAK ZGODY

4. Zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych zawartych w newsletterze drogą elektroniczną przez Galerię MM SPV Sp. z o.o.
ZGODA BRAK ZGODY

5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Galerii MM SPV Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która dostępna jest również na stronie www.galeriamm.poznan.pl
Zapoznałem się
Data i podpis(Imię i nazwisko) ………………………………………….
Data urodzenia …………………………………………..
Adres e- mail …………………………………………..